Personal messages/sv: Difference between revisions From Online Manual

Jump to: navigation, search
No edit summary
(Created page with "**'''Ta bort inkorgen-etiketten när du tillämpar annan etikett''' - Om detta val är markerat kommer befintlig etikett i inkorgen att skriva över när ny etikett anges.")
 
(29 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
== Mina meddelanden ==
== Mina meddelanden ==


Genom att klicka på "Mina meddelanden" i {{llink|Main menu|text=Huvudmenyn}} kommer du till en sida som visar alla dina personliga meddelanden. Detta är din inlåda.
Genom att klicka på "Mina meddelanden" i {{llink|Main menu|text=Huvudmenyn}} kommer du till en sida som visar alla dina privata meddelanden. Detta är din inlåda.


Överst på sidan ser du något som liknar {{llink|message index|text=startsidan}} för en tavla. Du kommer att se en lista på alla dina personliga meddelanden. Den första kolumnen med en pratbubbla visar om du svarat på ett meddelande. Om det visas en pil i ikonen har du svarat på meddelandet. Tredje kolumnen visar vilket datum meddelandet skickades. Fjärde kolumnen avser meddelandets ämne och femte kolumnen avser avsändare. Sist visas klickrutor där du kan markera meddelanden för radering. Du kan sortera meddelanden efter datum, ämne eller avsändare.
Överst på sidan ser du något som liknar {{llink|message index|text=startsidan}} för en tavla. Du kommer att se en lista på alla dina privata meddelanden. Den första kolumnen med en pratbubbla visar om du svarat på ett meddelande. Om det visas en pil i ikonen har du svarat på meddelandet. Tredje kolumnen visar vilket datum meddelandet skickades. Fjärde kolumnen avser meddelandets ämne och femte kolumnen avser avsändare. Sist visas klickrutor där du kan markera meddelanden för radering. Du kan sortera meddelanden efter datum, ämne eller avsändare.


Genom att klicka på ett meddelande rullar sidan ned till meddelandet, som ser ut som ett vanligt inlägg. I nedre högra hörnet av varje meddelande finns länkarna "Citera", "Svara" och "Radera". Du kanske också anmäla otrevliga meddelanden till administratören genom att klicka "Anmäl till administratören" om denna funktion är aktiverad.
Genom att klicka på ett meddelande rullar sidan ned till meddelandet, som ser ut som ett vanligt inlägg. I nedre högra hörnet av varje meddelande finns länkarna "Citera", "Svara" och "Radera". Du kanske också anmäla otrevliga meddelanden till administratören genom att klicka "Anmäl till administratören" om denna funktion är aktiverad.


För att se skicka meddelanden välj "Skickade meddelanden" i menyn "Meddelanden" i knappmenyn eller i vänster sidopanel. Meddelanden sparas enbart om valet "Spara i min utkorg" är valt när du skickar ett meddelanden. Du kan välja detta som standard genom att gå till {{llink|Profile|anchor=Personal_Messaging|text=Provata meddelanden}} på sidan {{llink|profile|text=Profil}}.
För att se skicka meddelanden välj "Skickade meddelanden" i menyn "Meddelanden" i knappmenyn eller i vänster sidopanel. Meddelanden sparas enbart om valet "Spara i min utkorg" är valt när du skickar ett meddelanden. Du kan välja detta som standard genom att gå till {{llink|Profile|anchor=Personal_Messaging|text=Privata meddelanden}} på sidan {{llink|profile|text=Profil}}.


===Tillval===  
===Tillval===  
Line 24: Line 24:
I SMF2.0 kan man också se samma inställningar genom att gå till Privata meddelanden, välja "Personliga inställningar" och sedan "Ändra inställningar".}}
I SMF2.0 kan man också se samma inställningar genom att gå till Privata meddelanden, välja "Personliga inställningar" och sedan "Ändra inställningar".}}


===Privacy===
===Intigritet===


Within the default interface of the SMF software there is no way an administrator or anyone else can read your personal messages. Only you and the person you sent it to are able to read what you wrote. However, if a person has access to the database itself, then it is possible for such a person to read personal messages by searching for them in the database with an SQL command. For this reason, it is advised to not send personal messages that contain private information that you do not wish for anyone else to read.
I platformen SMF finns det inget sätt för administratörer eller andra att läsa dina privata meddelanden. Bara du och mottagaren kan läsa det du har skrivit. Men då alla meddelanden sparas i en databas kan personer med tillgång till databasen söka meddelanden med sql-kommanden. Därför är det inte rekommenderat att skicka meddelanden med väldigt känslig information.


===Sending a Personal Message===
===Skicka ett privat meddelande===


#In the "To" box enter the name(s) of the person(s) you are sending a personal message to. If you want to send a message to multiple users, either use commas (for example: user1, user2), or start typing the username of each recipient and then select their username from the drop down menu.
#I "Till"-rutan anges namnet/namnen till de/dem som du vill skicka ett privat meddelande till. OM du vill skicka till flera användare, ange användare med kommatecken mellan (t ex: användare1, användare2), eller börja skriva användarnamn för varje användaren och välj från rullmenyn.
#if you want to send a ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_carbon_copy Blind Carbon Copy]'' to certain users, click on "Add BCC" beside the "To" field. The recipients in the BCC field will not see who else has received the message.
#Om du vill skicka en ''[http://en.wikipedia.org/wiki/Blind_carbon_copy Blind Carbon Copy]'' till en specifik användare, klicka på "Lägg till blindkopia" vid sidan om "Till"-fältet. På detta sätt kommer mottagaren inte att se vilka fler som får meddelandet.  
#Enter suitable text in the "Subject" box.
#Ange ditt meddelande i meddelande-fältet.
#Write your message in the main input box below "Subject". Basic BBCodes work in the same way for Personal Messages as they do for posting in topics.
#Skriv ditt meddelande i huvudrutan under "Ämne". Du kan använda samma BB-kod som i vanliga inlägg.
#When you have finished writing your message, you can see how the message will be displayed to the recipient(s) by clicking on "Preview" below the message input field. To actually send the message, click on the button "Send Message".
#När du skrivit ditt meddelande kan du välja att förhandsgranska meddelandet genom att klicka "Förhandsgranska". För att skicka meddelandet klickar du "Skicka meddelande". När du svarar på ett meddelande fungerar det på samma sätt.
You can also reply to messages using the same method.


===Label System===
===Etiketter===


To keep better control and organization of your personal messages, SMF introduced a method for you to apply labels to your messages. When you apply a label you will then be able to view just the personal messages with that label. All of your labels will be listed under the category "Labels". To create, edit and delete labels select "Preferences" in the Personal Messages section and in the drop down menu select "Manage Labels".
För att lättare hålla ordning på dina privata meddelanden erbjuder SMF möjligheten att sätta etiketter på dina meddelanden. Med hjälp av etiketterna kan du välja att filtrera och kategorisera dina meddelanden. För att skapa, redigera och radera etiketter välj "Personliga inställningar" och sedan "Hantera etiketter".


== Personal Messages Categories ==
== Olika varianter av meddelanden ==


There are three categories on the Personal Messages page, each of which incorporates a number of different functions.
Det finns tre olika varianter av Privata meddelande-sidan. Alla varianter har sina egna funktioner.


====Messages====
====Meddelanden====


*'''New Message''' - Select this if you want to create a new message to send to another user as explained above.
*'''Nya meddelanden''' - Skriv ett nytt meddelande till en annan användare (beskrivet ovan).
*'''Inbox''' - Shows all the messages currently in your inbox.  The options for this can be changed as explained in the {{llink|Profile|anchor=Personal_Messaging|text=Personal Messaging}} section of the Profile page.
*'''Inkorg''' - Visar alla meddelanden som finns i din inkorg.
*'''Sent Items''' - Shows all the messages which you have sent to other members of the forum. Sent messages are saved automatically only if you select the option "''Save a copy of each personal message in my sent items by default''" in the profile options. Otherwise, it is necessary to select "''Save a copy in my outbox''" each time when sending a message.
*'''Skickade meddelanden'' - Visar alla meddelanden som du skickat till andra användare i forumet. Dina skickade meddelanden sparas enbart om du har valt detta i "Personliga inställningar" eller har specifikt för enstaka meddelanden bockat i "'''Spara kopia i min utkorg'''* när du skickat meddelandet.
====Actions====
====Handlingar====


*'''Search''' - Selecting this allows you to search your received messages in a similar way as using the {{llink|Search|text=advanced search function}}. You cannot search your sent messages.
*'''Sök''' - Genom att välja detta kan du söka bland dina mottagna meddelanden på ett liknande sätt som när du använder {{llink|Search|text=avancerad sökning}}. Du kan inte söka bland dina skickade meddelanden.


*'''Prune Messages''' - This allows you to delete all messages that are older than the specified number of days.
*'''Rensa meddelanden'' - Detta gör att du kan radera alla meddelanden som är äldre än angivna dagar.


====Preferences====
====Inställningar====


*'''Manage Labels''' - Selecting this allows you to add, edit and delete any labels which you have applied to your messages.
*'''Hantera etiketter''' - Med detta kan du lägga till, redigera eller radera etiketter i dina meddelanden.
{{ {{Localized|Version specific}}|version=2.0|small=yes|content=
{{ {{Localized|Version specific}}|version=2.0|small=yes|content=
*'''Manage Rules''' - Selecting this allows you to have your messages sorted automatically, according to a set of rules which you create. To create a rule select ''Add New rule'' and this takes you to a series of drop down menus where you can set up any rules you wish to apply to messages from specific users, and/or the message title and/or body. Multiple criteria can be chosen by selecting ''Add Criteria''. You can also choose whether all or any of the criteria must be met using the dropdown menu. Finally, you can select the action which will be taken with messages to which a rule is applied. Again, you can choose more than one action by selecting ''Add Action''.
*'''Hantera regler''' - Genom att välja detta kan du sortera din meddelanden automatiskt utifrån regler som du har skapat. För att skapa en ny regel klicka på "Lägg till ny regel" och sedan kan du välja olika regler från menyn som du vill sätta för meddelanden utifrån användare, ämne och/eller innehåll. Du kan lägga till flera kriterium genom att klicka på "Lägg till kriterium". Du kan också välja om något eller alla kriterum ska uppfyllas genom rullmenyn. Sist men inte minst, du kan också välja vad som ska hända när en regel är uppfylld genom att klicka på "Välj en åtgärd". Du kan välja mer än en åtgärd genom att klicka "Lägg till åtgärd".
*'''Change Settings'''
*'''Ändra inställningar'''
**'''Display personal messages''' - If a member chooses ''All at once'', a list of messages is displayed at the top with all of those messages displayed below the list. Selecting ''One at a time'' results in only one message being displayed at the top with a list of messages below it. ''As a conversation'' mimics the forum functionality, creating a topic-like list of replies. It is highly recommended that a member save their messages in the outbox (see below) if they choose to display messages as a conversation.  
**'''Visa privata meddelanden''' - Om en användare väljer "Alla samtidigt" visas en lista med samtliga meddelanden. Genom att välja "En åt gången" visas bara ett meddelanden längst upp med en lista till övriga meddelanden under. "Som en konversation" härmar forumets upplägg genom att skapa en ämnes-lik lista på svar. För att välja "Som en konversation" krävs det att användaren sparar sina meddelanden i utkorgen (se nedan).  
**'''Show most recent personal messages at top''' - Users can choose whether new messages should be displayed at the top or bottom of the list.
**'''Visa nyaste privata meddelanden längst upp''' - Användaren kan själv välja i vilken ordning nya meddelanden ska komma.
**'''Receive personal messages from''' -  Members may control who is allowed to send them private messages. It can be limited to members not on their ignore list, only buddies and administrators, or only administrators.
**'''Ta emot personliga meddelanden från''' -  Användaren kan styra vem de vill få meddelanden ifrån. Det kan begränsas till enbart användare som inte finns på deras ignorera-lista, enbart kompisar och administratörer eller bara administratörer.
**'''Notify by email every time you receive a personal message''' - Users can choose to receive email notification about all personal messages, or only about personal messages from buddies. It is also possible to disable all email notifications about personal messages.
**'''Underrätta via e-post varje gång du får privata meddelanden''' - Användare kan välja att få ett e-postmeddelande för alla privata meddelanden, eller enbart när meddelandet kommer från en kompis. Möjligheten att stänga av e-postmeddelanden om privata meddelanden helt finns också.
**'''Show a popup when I receive new messages''' - Users can select this option if they would like a popup to notify them of new personal messages.  
**'''Visa ett popup-fönster när du får nya meddelanden?''' - Användare kan välja att se en popup-ruta som meddelar när de fått ett nytt privat meddelanden.  
**'''Save a copy of each personal message in my outbox by default''' - When this option is selected, any personal messages sent by a user will automatically be saved to the outbox. This option should be enabled when viewing messages as a conversation. If this option is not selected, then users have to remember to check the box ''Save a copy in my outbox'' before sending each message.
**'''Spara kopior av skickade privata meddelanden i min utkorg som standard''' - När du bockar i detta kommer alla meddelanden du skickar att automatiskt sparas i din utkorg. Detta val är ett måste om du vill se dina meddelanden som en konversation. Om detta inte är markerat kan du ändå välja manuellt varje gång du skickar ett meddelande om detta ska sparas i din utkorg.
**'''Remove the inbox label when applying another label''' - If this option is enabled, the inbox label is removed when a new label is applied to a message.}}
**'''Ta bort inkorgen-etiketten när du tillämpar annan etikett''' - Om detta val är markerat kommer befintlig etikett i inkorgen att skriva över när ny etikett anges.}}


{{ {{Localized|As a regular user}}}}
{{ {{Localized|As a regular user}}}}

Latest revision as of 16:04, 18 January 2016

Languages English  · Deutsch · Ελληνικά · español · italiano · Nederlands · norsk · polski · português · русский · srpski (latinica) · svenska

SMF har ett kraftfullt inbyggt system för privata meddelanden. Privata meddelanden (eller förkortat PM) liknar inlägg, men skickas istället till en eller flera användare. Normalt är privata meddelanden en korrespondens som bara kan ses av meddelandets avsändare och mottagare. Administratören kan enbart se dessa meddelanden genom att gå in i själva databasen.

Privata meddelanden kan inte skickas av eller till gäster. Men om en användare har blivit raderad efter att meddelandet har skickats kommer avsändaren att visas som gäst.

Som standard kan 4,294,967,296 privata meddelanden skickas i ett forum. Detta är en mycket hög siffra och troligtvis kommer forumets användare aldrig att nå denna gräns. Hur många meddelanden en användare kan spara ställs in per användargrupp av administratören.

Mina meddelanden

Genom att klicka på "Mina meddelanden" i Huvudmenyn (en) kommer du till en sida som visar alla dina privata meddelanden. Detta är din inlåda.

Överst på sidan ser du något som liknar startsidan (en) för en tavla. Du kommer att se en lista på alla dina privata meddelanden. Den första kolumnen med en pratbubbla visar om du svarat på ett meddelande. Om det visas en pil i ikonen har du svarat på meddelandet. Tredje kolumnen visar vilket datum meddelandet skickades. Fjärde kolumnen avser meddelandets ämne och femte kolumnen avser avsändare. Sist visas klickrutor där du kan markera meddelanden för radering. Du kan sortera meddelanden efter datum, ämne eller avsändare.

Genom att klicka på ett meddelande rullar sidan ned till meddelandet, som ser ut som ett vanligt inlägg. I nedre högra hörnet av varje meddelande finns länkarna "Citera", "Svara" och "Radera". Du kanske också anmäla otrevliga meddelanden till administratören genom att klicka "Anmäl till administratören" om denna funktion är aktiverad.

För att se skicka meddelanden välj "Skickade meddelanden" i menyn "Meddelanden" i knappmenyn eller i vänster sidopanel. Meddelanden sparas enbart om valet "Spara i min utkorg" är valt när du skickar ett meddelanden. Du kan välja detta som standard genom att gå till Privata meddelanden på sidan Profil.

Tillval

Se Privata meddelanden på sidan Profil.

I SMF2.0 kan man också se samma inställningar genom att gå till Privata meddelanden, välja "Personliga inställningar" och sedan "Ändra inställningar".

Intigritet

I platformen SMF finns det inget sätt för administratörer eller andra att läsa dina privata meddelanden. Bara du och mottagaren kan läsa det du har skrivit. Men då alla meddelanden sparas i en databas kan personer med tillgång till databasen söka meddelanden med sql-kommanden. Därför är det inte rekommenderat att skicka meddelanden med väldigt känslig information.

Skicka ett privat meddelande

 1. I "Till"-rutan anges namnet/namnen till de/dem som du vill skicka ett privat meddelande till. OM du vill skicka till flera användare, ange användare med kommatecken mellan (t ex: användare1, användare2), eller börja skriva användarnamn för varje användaren och välj från rullmenyn.
 2. Om du vill skicka en Blind Carbon Copy till en specifik användare, klicka på "Lägg till blindkopia" vid sidan om "Till"-fältet. På detta sätt kommer mottagaren inte att se vilka fler som får meddelandet.
 3. Ange ditt meddelande i meddelande-fältet.
 4. Skriv ditt meddelande i huvudrutan under "Ämne". Du kan använda samma BB-kod som i vanliga inlägg.
 5. När du skrivit ditt meddelande kan du välja att förhandsgranska meddelandet genom att klicka "Förhandsgranska". För att skicka meddelandet klickar du "Skicka meddelande". När du svarar på ett meddelande fungerar det på samma sätt.

Etiketter

För att lättare hålla ordning på dina privata meddelanden erbjuder SMF möjligheten att sätta etiketter på dina meddelanden. Med hjälp av etiketterna kan du välja att filtrera och kategorisera dina meddelanden. För att skapa, redigera och radera etiketter välj "Personliga inställningar" och sedan "Hantera etiketter".

Olika varianter av meddelanden

Det finns tre olika varianter av Privata meddelande-sidan. Alla varianter har sina egna funktioner.

Meddelanden

 • Nya meddelanden - Skriv ett nytt meddelande till en annan användare (beskrivet ovan).
 • Inkorg - Visar alla meddelanden som finns i din inkorg.
 • Skickade meddelanden - Visar alla meddelanden som du skickat till andra användare i forumet. Dina skickade meddelanden sparas enbart om du har valt detta i "Personliga inställningar" eller har specifikt för enstaka meddelanden bockat i "'Spara kopia i min utkorg* när du skickat meddelandet.

Handlingar

 • Sök - Genom att välja detta kan du söka bland dina mottagna meddelanden på ett liknande sätt som när du använder avancerad sökning. Du kan inte söka bland dina skickade meddelanden.
 • 'Rensa meddelanden - Detta gör att du kan radera alla meddelanden som är äldre än angivna dagar.

Inställningar

 • Hantera etiketter - Med detta kan du lägga till, redigera eller radera etiketter i dina meddelanden.
 • Hantera regler - Genom att välja detta kan du sortera din meddelanden automatiskt utifrån regler som du har skapat. För att skapa en ny regel klicka på "Lägg till ny regel" och sedan kan du välja olika regler från menyn som du vill sätta för meddelanden utifrån användare, ämne och/eller innehåll. Du kan lägga till flera kriterium genom att klicka på "Lägg till kriterium". Du kan också välja om något eller alla kriterum ska uppfyllas genom rullmenyn. Sist men inte minst, du kan också välja vad som ska hända när en regel är uppfylld genom att klicka på "Välj en åtgärd". Du kan välja mer än en åtgärd genom att klicka "Lägg till åtgärd".
 • Ändra inställningar
  • Visa privata meddelanden - Om en användare väljer "Alla samtidigt" visas en lista med samtliga meddelanden. Genom att välja "En åt gången" visas bara ett meddelanden längst upp med en lista till övriga meddelanden under. "Som en konversation" härmar forumets upplägg genom att skapa en ämnes-lik lista på svar. För att välja "Som en konversation" krävs det att användaren sparar sina meddelanden i utkorgen (se nedan).
  • Visa nyaste privata meddelanden längst upp - Användaren kan själv välja i vilken ordning nya meddelanden ska komma.
  • Ta emot personliga meddelanden från - Användaren kan styra vem de vill få meddelanden ifrån. Det kan begränsas till enbart användare som inte finns på deras ignorera-lista, enbart kompisar och administratörer eller bara administratörer.
  • Underrätta via e-post varje gång du får privata meddelanden - Användare kan välja att få ett e-postmeddelande för alla privata meddelanden, eller enbart när meddelandet kommer från en kompis. Möjligheten att stänga av e-postmeddelanden om privata meddelanden helt finns också.
  • Visa ett popup-fönster när du får nya meddelanden? - Användare kan välja att se en popup-ruta som meddelar när de fått ett nytt privat meddelanden.
  • Spara kopior av skickade privata meddelanden i min utkorg som standard - När du bockar i detta kommer alla meddelanden du skickar att automatiskt sparas i din utkorg. Detta val är ett måste om du vill se dina meddelanden som en konversation. Om detta inte är markerat kan du ändå välja manuellt varje gång du skickar ett meddelande om detta ska sparas i din utkorg.
  • Ta bort inkorgen-etiketten när du tillämpar annan etikett - Om detta val är markerat kommer befintlig etikett i inkorgen att skriva över när ny etikett anges.


Advertisement: