Difference between revisions of "Logging In/nl" From Online Manual

Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
 
(54 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
{{Other languages}}
 
{{Other languages}}
{{TOCright}} Once you have completed the registration process, you will be able to login to the site for the first time. After that, you will be able to choose whether to stay logged in forever or log out at the end of your visit.
+
{{TOCright}}
  
== Log In ==
 
  
You must login after registration and after being logged out of a previous visit. You have the choice of the normal login screen, and the quick login options.
+
Je moet inloggen na registratie en nadat je uitgelogd werd na een eerder bezoek. Je hebt de keuze tussen het normale inlog scherm en de snelle inlog opties.
  
[[Image:login_form.jpg|thumb|400px]]
+
{{Image|login_form.jpg|thumb|400px}}
  
===The login screen===
+
==Het inlog scherm==
  
This is the screen you see when you use the "Login" option of the main menu. It is also the first thing you will see in any 'members only' forum.
+
Dit is het scherm dat je ziet als je de "Inloggen" optie van het hoofdmenu gebruikt. Het is ook het eerste dat je zal zien in een forum voor 'alleen leden'.
  
*'''Username''' - The member's username
+
*'''Gebruikersnaam''' - De gebruikersnaam van het lid.
*'''Password''' - The member's password
+
*'''Wachtwoord''' - Het wachtwoord van het lid.
*'''OpenID''' - The member's OpenID
+
*'''Open ID''' - Het open ID van het lid. Dit wordt alleen getoond als de functie aangezet werd door de beheerder.
*'''Minutes to stay logged in''' - The number of minutes the browser cookie will last before expiring
+
*'''Aantal minuten dat je ingelogd blijft''' - Het aantal minuten dat de browser cookie zal meegaan alvorens te vervallen.
*'''Always stay logged in''' - Keeps the browser cookie from expiring
+
*'''Altijd ingelogd blijven''' - Voorkomt dat de browser cookie vervallen.
  
When using a shared computer, a member probably should not stay logged in for a long time or check the Always stay logged in option, unless they remember to log out when finished. Leaving an account logged in on a shared computer makes it vulnerable to use by someone other than the member.
+
Als men een gedeelde computer gebruikt, zou een lid beter niet voor een lange tijd ingelogd blijven of de "Altijd ingelogd blijven" optie aanvinken, tenzij ze onthouden om uit te loggen als ze klaar zijn. Als je een account open laat staan op een gedeelde computer maakt het mogelijk dat deze gebruikt wordt door iemand anders.
  
[[Image:quick_login.jpg|thumb|400px]]
+
{{Image|quick_login.jpg|thumb|400px}}
  
===The quick login===
+
==De snelle inlog==
  
An SMF forum may be configured to allow login from any page. This is called quick login. In the default theme it is located in the top, left corner of each page. Other themes may place it in different locations. If quick login is disabled or cannot be seen, the login screen can stil be accessed from the main menu.
+
Een SMF forum kan ingesteld worden om in te loggen van elke pagina. Dit noemt men snelle inlog. In het standaard thema staat het bovenaan link van elke pagina. Andere thema's kunnen het geplaatst hebben op andere locaties. Als snelle inlog uitgeschakeld is of niet gezien kan worden kan het inlog scherm nog altijd opgevraagd worden via het hoofdmenu.
  
The session length drop-down menu corresponds to the Minutes to stay logged in option from the login screen. Similarly, selecting Forever in this drop-down menu is the same as checking the Always stay logged in option on the login screen.
+
Het uit klap menu van de sessie lengte correspondeert met de minuten om ingelogd te blijven van het inlog scherm. Hetzelfde geldt voor het selecteren van ''Blijvend'' in het uit klap menu dat hetzelfde is als ''Altijd ingelogd blijven'' aan te vinken in het inlog scherm.
  
[[Image:authentication_reminder.jpg|thumb|400px]]
+
{{Image|authentication_reminder.jpg|thumb|400px}}
[[Image:authentication_reminder2.jpg|thumb|400px]]
+
{{Image|authentication_reminder2.jpg|thumb|400px}}
  
===Password reminder===
+
==Herinner wachtwoord==
  
If a password is forgotten or lost, it can be reset by selecting the Forgot your password? option from the login screen. The username or email address for the account is requested to begin the password reset process.
+
Als een Wachtwoord vergeten of verloren is kan het opnieuw ingesteld worden door de ''Wachtwoord vergeten?'' optie te selecteren van het inlog scherm. De gebruikersnaam of het e-mail adres van het account wordt vereist om te starten met het wachtwoord opnieuw in te stellen.
  
If the member has not set a secret question, an email containing a password reset link is automatically sent to the member's email address. Selecting the link allows the member to choose a new password. If a secret question has been set, they will be given the option of receiving the email or answering their question.
+
Als het lid geen geheime vraag heeft ingesteld, wordt er automatisch een e-mail gestuurd naar het e-mail adres van het lid met een link om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Als het lid de link selecteert heeft hij de mogelijkheid een nieuw wachtwoord te aan te maken. Als er een geheime vraag is ingesteld, zullen ze de optie krijgen om de mail te ontvangen of hun vraag te beantwoorden. Leden kunnen hun vraag aanmaken of veranderen in {{llink|Profile|anchor=Accountinstellingen|text=Profiel > Profiel Wijzigen > Accountinstellingen}}
  
After answering their secret question correctly, a member may choose a new password. The password takes effect and can be used to login immediately.
+
Nadat ze hun geheime vraag juist beantwoord hebben, zal een lid een nieuw wachtwoord kunnen kiezen. Het wachtwoord is onmiddellijk actief en kan ook meteen gebruikt worden om in te loggen.
<br clear="both" />
 
===Logging out===
 
  
When you have finished browsing the forum, you may decide to logout. Perhaps you share a workstation with someone else, in which case leaving yourself logged in would not be a good idea. So select the Logout option from the Main Menu and the Forum should log you out, turning you into an instant guest, clearing your name from the list of users online and safeguarding your Forum identity until you choose to login again.
+
==Uitloggen==
  
{{As a regular user}}
+
Als je gedaan hebt met door het forum te bladeren, kan je beslissen om uit te loggen. Misschien deel je een computer met iemand anders, in dit geval is ingelogd blijven geen goed idee. Dus selecteer de ''Uitloggen'' optie in het hoofdmenu en het forum zou je moeten uitloggen en zal je direct in een gast veranderen en je naam wissen uit de lijst van de gebruikers online  en je forum identiteit veilig houden tot je beslist om weer in te loggen.
 +
{{ {{Localized|As a regular user}}}}

Latest revision as of 09:50, 5 May 2014


Je moet inloggen na registratie en nadat je uitgelogd werd na een eerder bezoek. Je hebt de keuze tussen het normale inlog scherm en de snelle inlog opties.

Login form.jpg

Het inlog scherm

Dit is het scherm dat je ziet als je de "Inloggen" optie van het hoofdmenu gebruikt. Het is ook het eerste dat je zal zien in een forum voor 'alleen leden'.

  • Gebruikersnaam - De gebruikersnaam van het lid.
  • Wachtwoord - Het wachtwoord van het lid.
  • Open ID - Het open ID van het lid. Dit wordt alleen getoond als de functie aangezet werd door de beheerder.
  • Aantal minuten dat je ingelogd blijft - Het aantal minuten dat de browser cookie zal meegaan alvorens te vervallen.
  • Altijd ingelogd blijven - Voorkomt dat de browser cookie vervallen.

Als men een gedeelde computer gebruikt, zou een lid beter niet voor een lange tijd ingelogd blijven of de "Altijd ingelogd blijven" optie aanvinken, tenzij ze onthouden om uit te loggen als ze klaar zijn. Als je een account open laat staan op een gedeelde computer maakt het mogelijk dat deze gebruikt wordt door iemand anders.

Quick login.jpg

De snelle inlog

Een SMF forum kan ingesteld worden om in te loggen van elke pagina. Dit noemt men snelle inlog. In het standaard thema staat het bovenaan link van elke pagina. Andere thema's kunnen het geplaatst hebben op andere locaties. Als snelle inlog uitgeschakeld is of niet gezien kan worden kan het inlog scherm nog altijd opgevraagd worden via het hoofdmenu.

Het uit klap menu van de sessie lengte correspondeert met de minuten om ingelogd te blijven van het inlog scherm. Hetzelfde geldt voor het selecteren van Blijvend in het uit klap menu dat hetzelfde is als Altijd ingelogd blijven aan te vinken in het inlog scherm.

Authentication reminder.jpg
Authentication reminder2.jpg

Herinner wachtwoord

Als een Wachtwoord vergeten of verloren is kan het opnieuw ingesteld worden door de Wachtwoord vergeten? optie te selecteren van het inlog scherm. De gebruikersnaam of het e-mail adres van het account wordt vereist om te starten met het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Als het lid geen geheime vraag heeft ingesteld, wordt er automatisch een e-mail gestuurd naar het e-mail adres van het lid met een link om het wachtwoord opnieuw in te stellen. Als het lid de link selecteert heeft hij de mogelijkheid een nieuw wachtwoord te aan te maken. Als er een geheime vraag is ingesteld, zullen ze de optie krijgen om de mail te ontvangen of hun vraag te beantwoorden. Leden kunnen hun vraag aanmaken of veranderen in Profiel > Profiel Wijzigen > Accountinstellingen

Nadat ze hun geheime vraag juist beantwoord hebben, zal een lid een nieuw wachtwoord kunnen kiezen. Het wachtwoord is onmiddellijk actief en kan ook meteen gebruikt worden om in te loggen.

Uitloggen

Als je gedaan hebt met door het forum te bladeren, kan je beslissen om uit te loggen. Misschien deel je een computer met iemand anders, in dit geval is ingelogd blijven geen goed idee. Dus selecteer de Uitloggen optie in het hoofdmenu en het forum zou je moeten uitloggen en zal je direct in een gast veranderen en je naam wissen uit de lijst van de gebruikers online en je forum identiteit veilig houden tot je beslist om weer in te loggen.