Revision history of "Translations:Search/4/pl" From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:35, 23 August 2012Adi1166 talk contribs 310 bytes +310 Created page with "Pole prostego wyszukiwania umieszczone w górnej części domyślnego stylu SMF przefiltruje wyniki wyszukiwania dla wątku w którym się znajdujesz. ta sama zasada dotyczy dzia..."