Revision history of "Translations:Search/2/pl"

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:18, 22 August 2012Adi1166 (talk | contribs). . (381 bytes) (+381). . (Created page with "Zakładając, że Twoje forum używa domyślnego stylu (lub stylu który na nim bazuje), pole prostego wyszukiwania wraz z odnośnikiem do wyszukiwania zaawansowanego powinno zna...")