Revision history of "Translations:Registering/4/fi" From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 01:14, 9 March 2015RistoJ talk contribs 201 bytes +201 Created page with "Vieras on kuka tahansa henkilö tai hakurobotti, joka ei ole kirjautunut foorumille. Kun henkilö rekisteröityy, hänestä tulee jäsen, vaikka hän näkyy edelleenkin vieraa..."