Revision history of "Translations:Registering/11/ro"

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:57, 7 September 2014TrueZone (talk | contribs). . (605 bytes) (+605). . (Created page with "O formă de verificare vizuală poate fi prezenta pentru a confirma că un vizitator este de fapt o persoană și nu un bot. Această verificare poate fi solicitată în două...")