Revision history of "Translations:Profile/3/no" From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 05:17, 3 August 2011Roar talk contribs 258 bytes +258 Created page with "En administrator vil se medlemmenes profiler på samme måte som medlemmet selv ser sin egen profil, og i tillegg se enda flere innstillinger enn hva medlemmet selv vil se. Dette..."