Translations:Posting/7/pl

From Online Manual

Revision as of 18:22, 27 October 2013 by Chainy (talk | contribs)
Jump to: navigation, search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

!!FUZZY!!

  • Ikona wiadomości - To rozwijane menu pozwala użytkownikom na zmianę domyślnej ikony wiadomości znajdującej się przy tytule na inną, lepiej dostosowaną do treści wiadomości.