Revision history of "Translations:Posting/5/pl"

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:54, 18 June 2012Adi1166 (talk | contribs). . (392 bytes) (+392). . (Created page with "Wysyłanie odpowiedzi w wątku jest niemal takie same jak rozpoczynanie nowego wątku, ale tutaj nie musisz wypełniać pola Temat, chyba że chcesz zmienić to co się tak aktua...")