Revision history of "Translations:Posting/1/no" From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 09:06, 18 August 2011Roar talk contribs 293 bytes +293 Created page with "Når en bruker er registrert og logger inn i på forumet, kan de ønsker å skrive innlegg. Å legge inn ett innlegg er en ganske enkel prosess. Det kan være avhengigheter av hv..."