Revision history of "Translations:Personal messages/35/pl" From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 02:27, 24 March 2012Adi1166 talk contribs 473 bytes +473 Created page with "W celu lepszej kontroli i organizacji prywatnych wiadomości w SMF 2.0 wprowadzono możliwość nadawania etykiet wiadomościom. Po zastosowaniu etykiety będziesz mógł wyświe..."