Revision history of "Translations:Logging In/5/no" From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 05:29, 2 August 2011Roar talk contribs 160 bytes +160 Created page with "Dette er skjermbildet du ser når du bruker alternativet "Logg inn" på hovedmenyen. Det er også dette du ser ved innlogging på forum ”kun for medlemmer”."