Revision history of "Translations:Logging In/21/sv"

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:38, 11 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (489 bytes) (+489). . (Created page with "Om en användare inte har angivit någon hemlig fråga kommer ett e-post med en återställningslänk att skickas till användarens e-postadress. Genom att klicka på länken ...")