Revision history of "Translations:Features/68/sv"

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 11:55, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (515 bytes) (+515). . (Created page with "===Användargrupper=== *Skapa användargrupper utifrån rättigheter, behörighet och/eller utseende. *Användare kan tillhöra flera användargrupper där en av grupperna är...")