Revision history of "Translations:Calendar/5/sv"

From Online Manual

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:26, 19 January 2016Bonnie'lass (talk | contribs). . (221 bytes) (+221). . (Created page with ""Posta händelse" är ett val i rullmenyn när man väljer "Kalender" i huvudmenyn. Om administratören tillåter, är det också möjligt att klicka på en dag i kalendern f...")